Ministerstwo Skarbu, chcąc ułatwić płatnikom wywiązanie się z obowiązku podatkowego, zarządziło reskryptem z dnia 2 maja b. r., co następuje: 1. Różnicę pomiędzy kwotą wymierzonego podatku przemysłowego od obrotu za r. 1929, a ustawowemi zaliczkami, przypisanemi na tenże rok, zezwala się spłacić bez ustawowych kar za zwłokę i od setków za odroczenie w dwóch równych […]

Read more

Szczęśliwiec, który wygrał ćwierć miljona zIotych. Donosiliśmy już, że ćwiartkę losu, na to że padł miljon złotych, posiadał właściciel wocarni w Częstochowie, niejaki Ciszewski. Po przyjeździe tego wybrańca losu do Warszawy mieściły pisma następującą rozm owę: — „Nie lależy rni na ukrywaniu i tak wszyscy znajomi wiedzą o m ojem szczęściu i nie mam się […]

Read more

W dniu 24 marca rozpoczęły swą czynność ustanowione przez Radę gminną komisje szacunkowe do ustalenia wartości domów w Cieszynie celem wymiaru podatku budynkowego. W skład pierwszej komisji, której oddano do oszacowania 457 domów śródmieścia, wchodzą pp.: Brzóska, Fiala, Kofin, Prochaska i Wilczek. Przewodniczącym jest p. dyr. Wilczek, zastępcą p. Fiala. Drugiej komisji przydzielono Frysztackie Przedmieście […]

Read more

Na skutek licznych napływających zapytań, podajemy do wiadomości, że Śląska Rada Wojewódzka uchwaliła przeznaczyć kwotę 130.000 zł na zakup drzewek owocowych dla małorolnych i robotników. Rodzial gotówki został przydzielony Śląsk. Izbie Rolniczej i odbywać się będzie w następujący sposób: Po przedłożeniu rachunku, udowadniającego nabycie drzewek owocowych i poświadczenia instruktora ogrodniczego Śl. Izby Rolnych względem organizacji, […]

Read more