W sprawie zaopatrzenia na starość robotników . Wysokość zaopatrzenia starczego czy inwalidzkiego robotników wyznaczono na 20 zł miesięcznie. Osoby, zgłaszające roszczenia o zaopatrzenie, powinny się postarać o: 1. metrykę urodzenia celem stwierdzenia, że przekroczyły 60 rok życia, 2. dowód obywatelstwa polskiego z gminy, 3. dow ody, stwierdzające, że w ciągu ostatnich 14-tu lat pracowały w […]

Read more

Możliwość przeprowadzenia likwidacji tych przestrzeni była ograniczona tern, że wszystkie sprawy likwidacyjne były przedmiotem sporów przed instancjami międzynarodowemi, gdyż w trybie postępowania mniejszościowego wszyscy właściciele odnośnych objektów zwrócili się do Rady Ligi Narodów, twierdząc, że są obywatelami polskimi, że przeto rządowi nie przysługuje prawo dokonywania likwidacji ich własności. Nie należy przytem zapominać, że umowa likwidacyjna […]

Read more

Interesy rolnicze w Polsce, które teraz cierpią z powodu nadprodukcji, zyskają nowe rynku zbytu, czyli nowe kredyty za swoje produkty, Precz to wzmoże się ich siła kupna, co znowuż odbić się musi przychylnie na stanie przemysłu. Traktat ten jest dziełem kompromisu przy obustronnych ustępstwach. Obowiązuje on tylko przez jeden rok z prawem odnawiania go co […]

Read more

Donosiliśmy już krótko, że po pięcioletnich rokowaniach w dniu ij marca b. r. podpisany został przez pełnomocników Polski i Niemiec układ, regulujący stosunki handlowe między obu państwami. Również niedawno doszła do skutku w firmach planu Younga umowa likwidacyjna polsko-niemiecka, likwidująca szereg spraw spornych między Polską a Rzeszą niemiecką, sprawę kolonistów niemieckich w b. zaborze pruskim. […]

Read more