Bohaterskie walki z Czechami staczały grupy m ilicjantów w poszczególnych gminach, jak w Suchej, Olbrachcicach, Błędowicach, gdzie kilkunastu chłopców stawiało czoło całym bataljonom czeskim. G órnicy, broniąc swych szybów, kilofam i w braku karabinów walczyli o polskość zagłębia karwinskiego. Metody tej nierównej walki, stosowane przez wojsko czeskie wobec ludności polskiej i naszych żołnierzy, niestety przybierały […]

Read more

W chwili ukończenia wojny światowej stosunki na Śląsku Cieszyńskim zostały prow izorycznie aż do ostatecznego rozgraniczenia te terytorjalnego uregulowane umową listopadową (5. X I . 1918), zawartą między Radą Narodową Księstwa Cieszyńskiego a Krajowym Národním výborem dla Śląska. W myśl tej umowy, pod kompetencję Rady Narodowej podpadał powiat bielski i cieszyński oraz gminy powiatu frysztackiego […]

Read more

W chwili, kiedy zmartwychwstająca Polska zrzuciła z siebie pęta niewoli, kiedy kresy wschodnie powstrzymywały nawałę bolszewicką, kiedy nieletnie dzieci broniły Lwowa przed Ukraińcami i kiedy bataljon śląski podążył pod Lw ó w z odsieczą, a Śląsk cały ogołocony został z sił zbrojnych, Czesi napadli na polską część kraju. Zaczerwieniły się śniegi Dąbrowej, Karwiny, Suchej, Olbrachcie […]

Read more

Jak się dowiadujemy, Śląski Urząd Wojewódzki otrzym ał z Funduszu Pracy pożyczkę 8,200.000 zł dla złagodzenia bezrobocia na terenie Wojew ództw a Śląskiego. Pożyczka ta przeznaczona będzie na koszta robocizny przy robotach publicznych, przy których znajdzie zatrudnienie około 15.000 bezrobotnych. Program robót za tę pożyczkę przewiduje budowę i rozbudowę dróg 1 linij kolejowych, regulację rzek, […]

Read more