Niektóre z tych ścieżek są nawet wieczorami oświetlone lampkami elektrycznemu, umieszczonemi pomiędzy gałęziami wonnych świerków. Marienbad jest bowiem tylko od strony południowej, słoneczniej, otwarty; od trzech innych stron jest znakomicie zasłoniony coraz to wyższemi pasmami lesistych gór. Aby nie zanieczyszczać powietrza dymem z kominów, istnieje tu zakaz budowania jakichkolwiek fabryk, na co znowu narzekają tutejsi […]

Read more

Wśród wielkich światowych zdrojowisk jedno z pierwszych miejsc zajmiuje Marienbad. Siła uzdrawiająca jego źródeł znaną już była w r. 1609, w którym woda ta została poddaną dokładnym badaniom na polecenie Opactwa Premon-stratenzów z Tepl, do których tutejsze rozległe lasy wraz z źródłami należały i dotąd (poza dwoma mniejszemi rozparcelowanemi folwarkami) należą. W roku 1615 badał […]

Read more

Wyższe Kursa Nauczycielskie. Wydział Oświecenia Publicznego} podaje do wiadomości, że w roku szkolnym 1930-31 będą czynne na terenie Województwa Śląskiego dwa państwowe Wyższe Kursa Nauczycielskie, a to: 1. W.,K. N. z grupy robót ręcznych i rysunków (tylko dla mężczyzn) w Mysłowicach, 2. W. K. N. z grupy matematyczno-fizycznej w Cieszynie. Na powyższych kursach Ministerstwo przyznało […]

Read more

Wyjaśnienia „Znicza”. Wobec pojawiających się na terenie Śląska ujemnych i bezpodstawnych krytyk pod adresem działalności „Znicza” lub też „Księgi o Śląsku”, a streszczających się w zarzutach, że: 1. Księga o Śląsku jest zredagowana na niekorzyść wyznania ewangelickiego, 2. w zarysie historji „Znicza” za mało poświęco no miejsca, „Zniczowi” przedwojennemu i jego ówczesnym kierownikom, 3. że […]

Read more