Wyjasnienia Znicza

Wyjaśnienia „Znicza”. Wobec pojawiających się na terenie Śląska ujemnych i bezpodstawnych krytyk pod adresem działalności „Znicza” lub też „Księgi o Śląsku”, a streszczających się w zarzutach, że:

1. Księga o Śląsku jest zredagowana na niekorzyść wyznania ewangelickiego,

2. w zarysie historji „Znicza” za mało poświęco no miejsca, „Zniczowi” przedwojennemu i jego ówczesnym kierownikom,

3. że „Znicz” prowadzi politykę, oświadczamy kategorycznie co następuje:

1. Zarzut, jakoby Księga o Śląsku była zredagowana na niekorzyść wyznania ewangelickiego, polega chyba na niezrozumieniu niektórych artykułów w Księdze. Przy redagowaniu Księgi o Śląsku nie przyświecała redaktorom żadna inna myśl, jak tylko ta, aby Księga przysporzyła społeczeństwu wiedzy o Śląsku.

2. W zarysie historji „Znicza” pominięto niewątpliwie szereg ważnych zdarzeń z życia przedwojennego „Znicza”, ale o tem dowiadujemy się dopiero dziś.

Nie winą to autora zarysu, tylko albo braku źródeł, albo ich szczupłości, a wiadomo, że tego rodzaju pracy nie pisze się z fantazji, następnie i winą byłych zniczowców, którzy częstokroć interpelowani o dzieje „Znicza”, albo wcale nie odpowiadali, albo się też tłumaczvli niepamięcią. 3. Insynuowanie Wydziałowi „Znicza” jakichś tendencyj politycznych podyktowane jest albo nieznajomością celów jego dążności, albo też złą wolą. Utarło się u nas niestety, że nawet w najniewinniejszej sprawie, mającej na oku dobro ogółu, dopatruje się hecy politycznej. „Znicz” jest stowarzyszeniem niepolitycznem, podkładanie pod jego działalność polityki szkodzi jego pracy kulturalnej i samopomocowej, gdyż bezpodstawnie i niepotrzebnie usposabia się źle do niej. Wydział.

Urzędowe ogłoszenie o wyborach do Sejmu śląskiego. W myśl art. 13 ordynacji wyborczej i zarządzenia Prezydenta Rzplitej z dnia 27 lutego b. r. podaje się do publicznej wiadomości, że w niedzielę, dnia n maja b. r. odbędą się wybory do Sejmu śląskiego. Głosowanie rozpoczyna się o godz. 8 rano i trwa bez przerwy do godz. 8- wieczorem. Okręg nr. 1 wybiera 18 posłów i obejmuje: miasto Bielsko, powiat Bielsko, powiat Cieszyn, powiat Pszczynę z wyjątkiem jednej gminy i powiat Rybnik z wyjątkiem 5 gmin.

Główna Komisja Wyborcza dla Okręgu nr. 1 ma siedzibę w Cieszynie (biuro nr. 103 i 103 a na I. piętrze budynku Sądu okręgowego) i urzęduje w następ. składzie: przewodniczący Zdzisław Arzt, sędzia Sądu okręg, w Cieszynie; zast. przewodn. Leopold Gruber, sędzia Sądu okręg, w Cieszynie;

członkowie: 1. Jan Dziuba, naczelnik Urzędu okręgowego w Wodzisławiu; 2. Jan Zajonc, rolnik w Ogrodzonej; 3; Paweł Godziek, naczelnik gminy w Suszcu; zastępcy członków: 1. Teofil Adamecki, dyrektor Izby Handl. i Przem. w Bielsku; 2. Józef Wilczek, dyr. szkoły wydz. w Cieszynie; 3. Gustaw Cieńciała, przeł. gminy w Dzięgielowie. Kandydatury posel- skie należy zgłaszać najpóźniej do dnia 16 kwietnia b. r. Grupy, które zgłosiły listę kandydatów, mogą przez swoich pełnomocników oświadczyć do dnia 19 kwietnia b. r., że tworzą związek wyborczy.

Post a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany.